Radius Urban 20"

CHF 2590.- CHF 1295.-
Valido fino ad esaurimento scorte